loader image

TEKA PURO ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AYDINLATMA METNİ

 

1. VERİ SORUMLUSU

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusu olan şirketimiz TEKA PURO ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”); kişisel verilerin korunması ve güvenliği konusuna önem vermektedir ve bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde Şirketimiz, veri gizliliğinin ve güvenliğinin öneminin bilincinde olarak tüm faaliyetlerinde müşterilerinin, çalışanlarının ve iş ortaklarının gizliliğini korumayı ilke haline getirmiştir.  

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi, korunması, imhası ve gizliliği konusunda detaylı bilgilere, https://www.tekapuro.com.tr/politika/kisisel-verilerin-korunmasi internet sitesinden ulaşabileceğiniz “TEKA PURO ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ, İMHASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI”nda da yer verilmiştir.

2. KİŞİSEL VERİ NEDİR? 

KVKK kapsamında kişisel veri “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.  

İşlediğimiz Kişisel Verilerinize Şirketimiz ile Paylaşmış Olduğunuz Kişisel Veriler (Ad-soyadı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres, anketler, fotoğraf, video kayıtları ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Veriler vs.), otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, çeşitli vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel Veriler, ve Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler de Dahil Sair Bilgiler (Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri; hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş listelemeler gibi Kişisel Veriler) örnek gösterilebilir.

3. KİŞİSEL VERİLER HANGI AMAÇLA İŞLENMEKTEDİR?

Açık rızanız kapsamında; 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, 
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 
 • Elektronik (internet/mobil/Çağrı Merkezi vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ihtiyaçlarınıza göre tanıtılması ve sunulması,
 • Müşteri teminin sağlanması, 
 • Şirketin faaliyetlerinin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi,
 • Hizmet ve ürünlere yönelik tanıtım, kampanya ve benzeri faaliyetlerin yapılması, 
 • Tanzim edilen veya tanzim edilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, 
 • Planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yapılması, güvenliğin sağlanması, 
 • Şirket ile ilgili ticari ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi,
 • Fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması, 
 • Kamu kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce istenen bilgi aktarımı, raporlama yükümlülüklerine uyulması, 
 • Hizmet ve Ürünlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerinin değerlendirilebilmesi,
 • Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi

ve sizlere daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve kesintisiz sürdürülebilmesi amaçlarıyla özel nitelikli verileriniz başta olmak üzere kişisel verileriniz işlenebilmektedir. 

Ayrıca kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçlarına ek olarak yine Şirketimiz bünyesinde bulunan www.tekapuro.com.tr isimli web sitesi ile bu sitenin mobil uygulamaları kapsamında aşağıda açıklanan amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULAN İLKELER 

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uymaktadır: 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Şirket, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK ve sair mevzuatta öngörülen düzenlemelere uygun hareket etme sorumluluğu altındadır. 

Şirket tarafından Şirket müşterilerine, çalışanlarına ve iş ortaklarına ait kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka bir gerçek veya tüzel kişiye aktarılamaz. Ancak KVKK ve diğer kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuata uygun olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi merciler, Şirket’in hizmet sunduğu kişi, kurum ve şirketler, bankalar, Şirket’in anlaşmalı olduğu sigorta şirketi ve acentesi, turizm acentesi, kart basım firması, Şirket’in birlikte çalıştığı hukuk bürosu [muhasebeci, mali müşavir ve denetçiler] ile paylaşılabilmektedir ve mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kanun kapsamında kişisel veri sahibinin Şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme veya yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

hakları bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizi https://www.tekapuro.com.tr/politika/veri-sahibi-basvuru-formu linkinde yer alan Şirket Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruda ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TEKA PURO ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Mersis No: 0833016008200012

Adres       : TEPEÖREN İTOSB MAH.14.CAD.NO:8 TUZLA İSTANBUL

Telefon     : +90 216 442 89 75

18 yaşından büyük müsünüz? Yasal gereklilikler nedeniyle web sitemizi görüntülemek için yaşınızı doğrulamanız gerekir.